Er du vår nye drivande dyktige administrerande direktør? Østerbø Maskin AS treng ein toppleiar som vågar å vere med å skape og vidareutvikle eit lite «industrieventyr» i Ytre Sogn. Du får det overordna ansvaret for å styre selskapet i retninga styret stakar ut. Du må vere god på økonomi, folk, lagspel (meir enn fotball), strategi og ha ei gjennomslagskraft det går gjetord om. Du vil vere overordna ansvarleg for å skape ein attraktiv arbeidsplass som framleis skal vere kjend for å levere litande løysingar til kundane. Velkommen til Østerbø!

Til Østerbø Maskin AS søker vi no Administrerande direktør som vil ha det overordna strategiske og operative ansvaret for å leie verksemda i tråd med rammevilkåra og målsettingane styret vedtek. Stillinga vil ha overordna ansvar for drift, utvikling og vekst i Østerbø, deriblant ansvar for økonomiske resultat og rapportering av nøkkeltal i alle forretningseiningar.

Som administrerande direktør er du overordna ansvarleg for å vidareutvikle organisasjonen og kulturen, samt sikre at Østerbø framleis leverer litande løysingar til kundane.

Hovudansvar og oppgåver

 • Overordna ansvar for å gjennomføre og tilpasse mål og strategi vedteke av styret og leiargruppa, derunder innføring og oppfølging av desse
 • Overordna ansvar for ekstern og intern kommunikasjon
 • Sikre at bedrifta har oppdaterte og gode driftssystem
 • Sikre at bedrifta tilpassar seg endringar i marknaden og utviklar seg i tråd med marknadspotensialet
 • Skape ein attraktiv arbeidsplass gjennom vidareutvikling av kultur og medarbeidarar og sikre rett kompetanse på rett stad i organisasjonen
 • Myndigheitskontakt og overordna HMS-ansvar
 • Merkevarebygging og synlegheit
 • Vidareutvikle eksisterande samarbeid og skape nye strategiske alliansar
 • Bistand i eventuelle oppkjøpsprosessar med ansvar for integrering av nye selskap

Bakgrunn og kompetanse

 • Relevant høgare utdanning – helst teknisk i kombinasjon med leiing og økonomi
 • Minimum 5 års relevant leiarerfaring, helst industribedrift
 • God økonomiforståing
 • Bransjeerfaring er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Prosjektleiing og prosjektmetodikk
 • Lean og prosessforbetring
 • Erfaring med kultur- og organisasjonsbygging
 • God IT-kompetanse, digital forståing og interesse
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk. God på formidling og innsal

Personlege eigenskapar

 • Forretningsforståing:Du forstår verksemda sine strategiar og prioriteringar og brukar kunnskapen til å oppnå måla.
 • Litande: Du etablerer truverd, møter utfordringar med rak rygg og andre menneske på ein god måte
 • Sterk kommunikator:Du formidlar informasjon klart og lett, både munnleg og skriftleg.
 • Relasjonsbyggar: Du søker stadig å etablere truverd, tillit og innflytelse hos kundar og andre. Samarbeider på tvers av etablerte rapporteringsliner.
 • Lagspelar: Du set «vi» høgre enn «eg». Du motiverast av å gjere andre gode, deler ansvar og hjelper gruppa med å få jobben gjort.
 • Resultatorientert: Du set utfordrande mål og jobbar hardt for å nå dei

Vi tilbyr

 • Solid selskap med store vekstambisjonar
 • Ei spennande stilling med stor moglegheit til å påverke
 • God kultur, kompetente medarbeidarar som etterlever godt forankra verdiar
 • Konkurransedyktige vilkår

Lokalisering og reise

Stillinga rapporterer til styret i Østerbø Maskin AS og arbeidsstad vil vere Østerbø og Sløvåg. Pendling kan diskuterast.

Meir informasjon

For meir informasjon om stillinga kan du kontakte firmaet Bønes Virik:

Liv Braathen, Partner: 488 49 499 eller
Camilla Høgøy Helleseth, Executive Researcher: 464 26 866

Syns du dette er interessant?

Send oss nokre ord om kvifor og legg ved CV-en din via: www.bonesvirik.no/
Søknadsfrist Søndag 29. september.