Openheitslova

Openheitslova gjeld for større verksemder som er registrert i Norge, og som tilbyr varer og tenester i eller utanfor Norge.

 

Østerbø Solutions plikter å utføre aktsomhetsvurderinger av sine leverandørar i tråd med OECDs retningslinjer.

Årsrapport 2023

Om oss / Openheitslova

Desse vurderingane hjelper oss med å identifisere og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettigheiter og anstendige arbeidsforhold knytt til vår drift, våre produkt, tenester og leverandørkjedar.

Ved å utføre desse aktsomheitsvurderingane kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvensar på som kan knytast direkte eller indirekte til vår virksomheit. 

Østerbø Solutions har etiske retningslinjer som beskriv korleis vi forpliktar oss og vår leverandørkjede for ivaretaking av blant anna forretningsetikk, menneskerettighitar og anstendige arbeidsforhold.

Leverandørkjeda vår

Den største delen av materiellkjøp er frå norske leverandørar, men vi samarbeider og importerer og frå aktørar frå andre land i Europa.

Vi skal jevnleg ha dialog med våre største leverandørar og samarbeidspartnarar om dette temaet for å sikre at dei har kontroll på sin leverandørkjede, heilt tilbake til første produksjonsledd.

Våre leverandørar som fell inn under denne lova har svart på spørsmål der dei viser eit fokus og forplikting til ordna arbeidsforhold, overhaling av menneskerettigheiter.

Prosess for evaluering og oppfølging av vår leverandørkjede

 1. Selektering:
  • Oversikt over våre valde leverandørar
 2. Leverandørevaluering:
  • Tilbakemelding ifrå leverandørane på spørsmål om fokus på menneskerettigheitar og arbeidsforhold i eigne verdikjeder.
 3. Dialog:
  • Aktsomheitsvurderingar/analyse basert på leverandørens svar.
  • Individuelle møter eller samtalar med leverandørar som ikkje oppfyller krav.
 4. Oppfølging
  • Vidare arbeid men val av nye leverandørar og oppfølging eksisterande utførast etter eigne prosedyrar.

Aktsomheitsvurderingar

Det er gjennomført en overordna risikovurdering og aktsomheitsvurderingar for aktuelle leverandørar.

Om vi avdekk feil, manglar eller brot på lovar, reglar må leverandørane rette opp forholda innan avtalt tid.

Informasjonsplikt og innsynsrett

Østerbø Solutions vil følge opp og svare konkrete forespørslar om informasjon og innsyn om korleis vi handterer faktiske og potensielle negative konsekvensar med utgangspunkt i aktsomheitsvurderingar vi har utført.

Vi vil besvare forespørslar innan tre veker. Send til janerik@osterbo.no

Østerbø Solutions vil offentleggjere ein overordna rapport for dei konkrete aktsomheitsvurderingane som er utført på våre nettsider innan 30. juni 2023. Og deretter oppdaterast denne årleg.

Kontakt oss for ein prat

Jan Erik B. Søreide

Jan Erik B. Søreide

Salsansvarleg produkt, Marknadssjef/HMS&KS

Østerbø

M: +47 48 16 17 25

E: janerik@osterbo.no

Sentralbord

Sentralbord

Østerbø

M: + 47 48 16 17 18

E: om@osterbo.no