HMS og berekraft i Østerbø

Kontakt

Om oss / Bærekraft og HMS

Vår HMSvisjon

Alle våre tilsette skal oppleve at dei har ein arbeidsplass der eigen sikkerheit, helse og trivsel blir godt ivaretatt. Vi skal vere oss bevisst vårt sosiale ansvar og vårt ansvar overfor samfunnet og miljøet for øvrig. Vår virksomheit skal ikkje påføre skade på menneske, materiell eller miljø.

Våre haldningar til HMS

 1. Alle skadar kan unngåast
 2. Det er eit leiaransvar å forhindre skadar
 3. Vern om helse, sikkerheit og eit godt arbeidsmiljø er like viktig som effektivitet og produktivitet
 4. God opplæring er grunnleggande for å kunne arbeide sikkert
 5. Reglar kan og skal alltid overhaldast
 6. Eit godt arbeidsmiljø er det beste grunnlaget for langsiktig suksess

 

Vårt HMS- ansvar

Østerbø Solutions ønsker å bygge langsiktige relasjonar med våre kundar, og vil oppnå dette ved å opptre truverdig og påliteleg både i vårt HMS-arbeid og i vår dialog med kunde. Som ledd i dette vil vi:

 1. Sørge for at vårt personell alltid har fått god HMS-opplæring
 2. Arbeide aktivt for å skape gode haldningar til HMS blant våre tilsette
 3. Sørge for at våre kundar følar seg trygge når dei benytter personell fra Østerbø
 4. Gi informasjon om HMS på en open og påliteleg måte
 5. Vere oppdatert på gjeldande regelverk og etterleve dette

 

Berekraft

Østerbø Solutions støtter FNs bærekraftsmål, og meiner at næringslivet har ein viktig rolle når det gjelder å nå disse

Vårt bidrag til FMs bærekraftsmål:  

Vi streber alltid etter å være åpen om korleis vårt virke påvirker verden rundt oss, og vi ønsker å bidra til at vi sammen kan å nå måla. Vi veit at vi spiller ein rolle på tvers av flere mål, men vi trur våre tiltak vil ha størst effekt på de TRE måla som er framheva under.

Mål 5

Mål 5: likestilling mellom kjønna

Sikre kvinner fullstendig og reell deltaking og like mulegheiter til leiende stillingar på alle nivåer der beslutningar tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlege liv.

kontroll

Mål 7: Rein energi til alle

Innan 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forsking og teknologi på området rein energi, inkludert fornybar energi, energieffektivisering og avansert og reinare teknologi for fossilt brensel, og fremme investeringar i energiintrastruktur og teknologi for rein energi.

Mål 9

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Innan 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli meir berekraftig, ned meir effektiv bruk av resursar og meir utstrakt bruk av reine og miljøvennlige teknologiformer og industriprosessar, der alle land gjer ein innsats etter eigen evne og kapasitet. 

ISO-sertifisering

Østerbø Solution AS sitt kvalitetssystem til sertifisert i samsvar med NS-EN ISO 9001 :2015. Miljøstyringssystemet vårt er sertifisert ti samsvar med NS-EN ISO 14001 : 2015.

Kontakt oss for ein prat

Jan Erik B. Søreide

Jan Erik B. Søreide

Salsansvarleg produkt, Marknadssjef/HMS&KS

Østerbø

M: +47 48 16 17 25

E: janerik@osterbo.no

Sentralbord

Sentralbord

Østerbø

M: + 47 48 16 17 18

E: om@osterbo.no

Kanskje er du og interessert i

Elektro

Elektro

Mekanisk

Plast og metall

Strømaggregat

Reservekraft