Kundeservice

Kontakt oss

Østerbø Solutions AS

Sørebøvegen 378,
5962 BJORDAL

+47 48 16 17 18

post@osterbo.no

Østerbø

Sørebøvegen 378,
5962 BJORDAL

}

Opningstid: 8.00-16.00

+47 48 16 17 18

Frekhaug

Mjåtveitflaten 45,
5918 FREKHAUG

}

Opningstid: 7.30-15.30

Sløvåg

Sløvågen 2,
5960 DALSØYRA

VARELEVERING:
Sløvågen 36,
5960 DALSØYRA

}

Opningstid: 8.00-16.00

Mongstad

Mongstad
5954 MONGSTAD

Leverings- og reklamasjonsreglar

LEVERING/MOTTAK

Alle leveringar frå oss er EXW (Ex Works) Østerbø Solutions AS Incoterms 2020, om ikkje anna er avtalt. Forsendinga er for mottakar sin risiko. Ved mottak er det difor viktig å kontrollere varene for transportskadar, før ein signerer fraktbrev ol. Eventuelle reklamasjonar ved varemottak må skje skriftleg innan 8 dagar elles fell retten bort.

FABRIKASJONSFEIL

Reklamasjonsretten mot fabrikasjonsfeil er 1 (eitt) år frå leveringsdato på alle varer som er produsert av oss. På varer som me forhandlar er det leverandørens reglar som gjeld, eit år frå leveringsdato eller x antal timar, det som inntreff først. Vi er ikkje ansvarleg utover det som dekkast av fabrikk / importør.

FORBRUKARKJØP

Ved forbrukarkjøp gjeld Lov om forbrukarkjøp (sal tilgardbrukarar, lag og organisasjonar og andre som er reg. i Brønnøysundregistra vert rekna som næringskjøp, og då er det desse reglane som gjeld).

FRIST

Alle reklamasjoner skal vera skriftlege og innanfor reklamasjonstida, elles har Østerbø Maskin as ikkje ansvar. Reklamasjonssaker krev samarbeid frå kundens side og for at ein reklamasjon skal godkjennast må reklamasjonsobjektet returnerast.

BRUKTE VARER

På brukte varer er det ingen reklamasjonsrett dersom dette ikkje er spesielt avtala.

REPARASJON

Reklamasjonsreparasjon skal utførast av oss eller ein som vi har godkjent. Fraktkostnader, reisetid og køyring vert belasta kjøpar. For forbrukarkjøp gjeld eigne reglar. Ein kan ikkje krevje ny vare om den let seg reparere innan rimeleg tid.

REKLAMASJONSRETTEN ‐ BEGRENSNINGER

Reklamasjonsretten gjeld ikkje for skader og ulemper som måtte oppstå på andre ting ved feil på utstyr levert av oss. Til dømes kostar vi ikkje leigeaggregat i reparasjonstida, dersom ikkje anna er avtala. Den gjeld heller ikkje ved feil bruk av utstyret, og at det er brukt under forhold det ikkje er berekna for. Vi garanterer ikkje for samsvar mellom våre produkt og kundens eigenkomponerte løysingar. Uansett kan ikkje erstatning/ omlevering utgjere meir ein verdien på avtalen/ leveringa.

SERVICE ‐ GEBYR

Maskiner som blir levert inn til service hjå oss blir belasta med eit kontrollgebyr på minst ein time uansett. Dette inkluderer kontroll, diagnose, sjekk av prisar og tilbakemelding til kunden med eit ca prisoverslag over reparasjonskostnader. Maskiner som blir plassert utanfor verkstaden utan avtale har Østerbø Solutions AS ikkje ansvar for. Ordinær service, samt reklamasjonsservice føregår i ordinær arbeidstid, måndag – fredag kl. 0816. All utkalling utanom arbeidstid vil bli belasta med frammøtegebyr, medgått arbeidstid og overtid, samt reisetid. (Dette sjølv om det er personell på jobb, då dei er der for å gjere ein jobb for annan kunde). Dette gjeld også ved reklamasjonsarbeid og utlevering av reklamasjonsdelar.

SALSPANT

Seljar har salspant i (eigedomsretten til) dei leverte varene inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostningar er betalt. (Pantelovas § 314 jfr. § 322) Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisningar er ikkje rekna som betaling før dei er innfridd i heilheit. Dei leverte varene skal bero hos kjøparen og må ikke selgast, leigast ut, pantsettast eller disponerast på annan måte før kjøpesummen er fullt ut betalt. Det er straffbart å vidareselje varer med salspant utan seljars samtykke.

RETUR

Retur er berre tillete etter nærmare avtale, då med eit returgebyr. Desse må vere i uskada orginalemballasje. Transportutgifter belastast kjøpar. Spesiallaga og spesialbestilte varer kan vi dessverre ikkje ta i retur. Ved fjernsal eller sal utanfor fast utsalgsstad har privatpersonar angrerett på 14 dagar etter levering. Om vara er teken i bruk eller skada fell angreretten bort. Næringsdrivande og firma har ikkje angrerett.

BETALINGSBETINGELSER

Våre standard betalingsbetingelsar er 30% ved bestilling og 70% ved levering, om det ikkje er spesialavtala kredit. På jobbar som går over lengre tid vil eventuell prisstigning på materialar og arbeid komme i tillegg om ikkje anna er avtala, det vil og bli fakturert akonto etter kvart som jobben skrid fram. Ved valutavariasjonar kan prisen bli regulert. Offentlege gebyr og mva vil komme i tillegg.

FORCE MAJEURE

Forbehald om ”Force Majeure” og andre ting me ikkje rår over. Dersom desse leverings‐ og reklamasjonsreglane ikkje aksepterast, ber vi om skriftleg tilbakemelding seinast innan 8 (åtte) dagar frå mottak av ordrebekreftelsen og desse reglane.

Delivery and complaint rules

DELIVERY / RECEPTION

All deliveries from us are EXW (Ex Works) Østerbø Solutions as Incoterms 2020, unless otherwise has been agreed upon. Shipments are at recipients risk. By arrival goods should be checked and cleared for transportation damage, before invoice and transportation documents are signed.
Claims must be filed writtenly within 8 days after the goods arrived. Any claims filed after the 8 day period will be considered void.

FABRICATION FAULTS

The right to file claims on fabrication faults is set to a period of 1 (one) year, from the date of delivery on all products produced by us. Products that are sold by us as the dealer, the original manufacturers terms are to be followed. We are not responsible beyond what is covered by the original manufacturer / importer.

CONSUMER PURCHASES

For consumer purchases, the Norwegian laws and regulations for consumer purchases will apply.
Sales to farmers and organizations and others that are registered in Brønnøysund registers are considered as business buyers, and those rules apply.

DEADLINE

All claims must be filed writtenly, and within the permitted complaint period, or Østerbø Maskin as cannot be held responsible. Complaint cases requires cooperation from the clients side. The object of the complaint must be returned to us before the complaint can be approved.

SECOND HAND GOODS

On second hand products there are in general no right to file a claim, unless otherwise has been agreed upon

REPAIR

Repair as a result of a claim shall be done by us, or someone that we have approved. Freight costs, travel time and driving will be charged the buyer. For consumer purchase special rules apply. One cannot demand a new product, if the object of repair can be repaired within reasonable time.

CLAIMS COURT ‐ LIMITATIONS

The right to file complaints does not include damage or disadvantages that might happen to other objects as a result of faults on products / services delivered by us. For example: we do not cover the costs for rental aggregates in the repair period, unless otherwise has been agreed upon. The right to file a complaint also does not include erroneous use of the products, and use under circumstances that the product(s) is not meant for. We do not guarantee the consistency between our product and the customer’s own compositions solutions. Whatever, the compensation/replacement cannot exceed the value of the agreement/ delivery.

SERVICE ‐ FEE

For machines that are delivered to us for service, there will be charged a fee of at least 1 (one) hour of labour. This includes: check, diagnosis, price check and response to the customer with a price estimate of repair costs. Machines that are placed outside the workshop without appointment, we are not responsible for. Annual service and claims service takes place in normal working hours, Monday ‐ Friday. 08‐16.
Everything outside working hours will be charged with the attendance fee, the elapsed working hours and overtime, plus travel time. (This even though there are personnel on the job, when they are there to do a job for another customer). This also applies to the complaints work and delivery of warranty parts.

MORTGAGE SALE

Seller has the deposit (ownership) of the delivered products until the sum of purchase, including additional interests and costs are fully paid. (Ref. Norwegian law regarding deposit §3‐14 and §3‐22). Acceptance, checks, wire transfer, or other means of payment, will not be considered as payment until they are paid in full. It is prohibited to re‐sell products in which the seller has deposit in, without the sellers approval.

RETURN

Returning of products is only permitted by appointment, and includes a returning fee. The products must not be damaged and in their original packaging. Transportation costs will be charged the buyer. Special made and special ordered products cannot be returned. With remote sales or seles outside fixed shop location has a Private individuals 14 day regret period after the order has been placed. If the product has been used or damaged, the right to return the product on these terms is not valid anymore. Business buyers does not have a regret period.

PAYMENT

Our standard payment terms are 30% upon booking and 70% upon delivery, if not special credit is agreed upon. On jobs that stretch over a long period of time, price increases on material and labour will be added, unless otherwise has been agreed upon. And there will be sent invoices per account as the project progresses. Currency fluctuations may lead to price changes. Public fees and taxes will apply.

FORCE MAJEURE

We cannot be held responsible in case of “Force Majeure” and other circumstances we cannot influence.If these delivery and complaint rules are not accepted, we request a written response within 8 (eight) days from receipt of order confirmation and these rules.

Østerbø Solutions AS